Background Image

DOSTĘPNE MATERIAŁY

DOSTĘPNE MATERIAŁY


PROJEKT Hands-on SHAFE zapewni następujące publicznie dostępne wyniki.

WYNIKI IO1

Kompleksowe badania mające na celu uzupełnienie istniejących braków wiedzy między partnerami na temat inteligentnych, zdrowych środowisk przyjaznych osobom starszym oraz przygotowanie pakietów szkoleniowych.

Krajowe raporty SHAFE

Informacje zebrane podczas analizy danych źródłowych oraz wywiadów na temat produktów i rozwiązań SHAFE w krajach członkowskich.

EUROPEJSKIE KOMPENDIUM NA TEMAT SHAFE

Kompendium prezentuje dobre praktyki SHAFE stosowane w następujących krajach: Francji, Niemczech, Irlandii, Polsce, Portugalii oraz Holandii.

EUROPEJSKI RAPORT SYNTEZA SHAFE

Raport podsumowuje kluczowe wyniki krajowych raportów, uwzględniając najważniejsze fakty oraz dane w ujęciu komparatywnym, które mają służyć sformułowaniu rekomendacji dotyczących treści oraz metod przy tworzeniu pakietów treningowych.

European Synthesis Report of research results on SHAFE

ARKUSZ INFORMACYJNY NA TEMAT SHAFE

Arkusz prezentuje infografiki oraz kluczowe fakty oraz dane na temat SHAFE we Francji, Niemczech, Irlandii, Polsce, Portugalii oraz w Holandii.

European Synthesis Report of research results on SHAFE

Cztery powiązane ze sobą pakiety szkoleniowe dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), budownictwa mieszkaniowego i przestrzeni publicznych, zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zakładania działalności biznesowej opartej na koncepcji inteligentnych, zdrowych środowisk przyjaznym osobom starszym.

Wersja podstawowa

Szkolenia online z wyżej wymienionych pakietów szkoleniowych, instrukcja dla interesariuszy i praktyczne narzędzia, takie jak czaty, kwestionariusze samooceny oraz interaktywny projekt i opinie na temat przygotowanych materiałów.

Wersja podstawowa

Dwa krótkoterminowe szkolenia mające na celu przygotowanie trenerów do korzystania ze wszystkich pakietów szkoleniowych w przyszłości i zaprezentowanie ich podczas wydarzeń multiplikacyjnych osobom o niskich umiejętnościach lub kwalifikacjach.

Wersja podstawowa

Dwanaście spotkań multiplikacyjnych w sześciu krajach, skierowanych do osób dorosłych o niskich umiejętnościach lub niskich kwalifikacjach oraz innych zainteresowanych osób.

Wersja podstawowa

Jedno międzynarodowe wydarzenie multiplikacyjne dotyczące ścisłej współpracy z istniejącą siecią europejską w celu dalszego rozpowszechniania wyników.

Wersja podstawowa

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.