Background Image

ŚRODOWISKO ZBUDOWANE

ŚRODOWISKO ZBUDOWANE


Moduł ŚRODOWISKO ZBUDOWANE koncentruje się na mieszkalnictwie, przestrzeniach publicznych oraz mobilności. Są to obszary stanowiące fizyczny wymiar środowiska przyjaznego osobom starszym wg Światowej Organizacji Zdrowia. Niewątpliwie, środowisko zbudowane  w znacznym w stopniu wpływa na nasze zdrowie i dobrostan, a przy odpowiednim zastosowaniu pozwala utrzymać nas w zdrowiu i niezależności znacznie dłużej. Ma to zasadnicze znaczenie ze względu na rosnącą liczbę osób starszych w Europie, które są szczególnie wrażliwe na niskiej jakości środowisko zbudowane. Im bezpieczniejsze, wygodniejsze, inteligentniejsze i łatwiejsze w utrzymaniu środowisko zbudowane, tym więcej ludzi będzie mogło zachować zdrowie, co w rezultacie wiąże się z mniejszymi wydatkami w opiece społecznej i zdrowotnej. Tak więc moduł ŚRODOWISKO ZBUDOWANE oprócz czysto fizycznego wymiaru obejmie  także opiekę zdrowotną i pomoc społeczną oraz szeroko pojęty temat zdrowia.

Celem modułu ŚRODOWISKO ZBUDOWANE jest dostarczenie pakietów szkoleniowych oraz praktycznych narzędzi do rozwijania umiejętności osób w każdym wieku, tak by umożliwić im tworzenie inteligentnych, zdrowych środowisk przyjaznych osobom starszym obejmujących zarówno mieszkania  jak i sąsiedztwa. Szkolenia będą dedykowane  facylitatorom, doradcom oraz  odbiorcom końcowym (seniorom) i będą dotyczyć  sposobów usuwania barier oraz tworzenia komfortowych, bezpiecznych, inteligentnych, a także łatwych w utrzymaniu mieszkań, jak również przestrzeni publicznych, szczególnie dla osób, które mają problemy z poruszaniem się oraz schorzenia takie jak demencja. Główne obszary, na których zostanie skupiona uwaga to budownictwo mieszkaniowe, przestrzenie publiczne, w tym budynki publiczne, mobilność oraz projektowanie uwzględniające specyficzne potrzeby starszych osób, wynikające z ich kondycji zdrowotnej. Moduły szkoleniowe zawierają informacje o projektowaniu uniwersalnym,  dostosowaniu i modernizacji mieszkania oraz zwiększaniu dostępności. Wspólnym celem wszystkich modułów jest zwiększenie integracji społecznej.

Moduły

Podstawy

Moduł zawiera podstawowe informacje o najważniejszych potrzebach osób, które nie mogą się swobodnie poruszać, bądź posiadają schorzenia takie jak demencja lub choroba Parkinsona w zakresie projektowania środowiska fizycznego. 

Moduł dostarcza podstawowych informacji na temat głównych barier wspomnianych osób zarówno w mieszkaniach jak i w przestrzeniach publicznych, w tym także w budynkach użyteczności publicznej. Zawarto również kluczowe zasady projektowania przestrzeni przyjaznych osobom starszym oraz inteligentnych, zdrowych środowisk dla seniorów. W module przedstawiono również powszechne błędy w projektowaniu dla osób starszych.

Budownictwo mieszkaniowe

Zdecydowana większość wypadków z udziałem osób starszych ma miejsce w domach, gdzie spędzają większość czasu. Zatem, kluczową jest poprawa jakości mieszkań oraz standardów w celu sprostania potrzebom osób starszych. Będzie to miało również pozytywny wpływ na zdolność pozostania zdrowym oraz niezależnym dłużej.

Moduł koncentruje się na trzech podstawowych cechach, jakie powinny charakteryzować mieszkalnictwo przyjazne osobom starszym: bezpieczeństwie, komforcie, oraz łatwym utrzymaniu. Dla każdej z wymienionych cech zostaną przedstawione rekomendacje. Celem modułu jest stworzenie pakietu szkoleniowego zawierającego zalecenia dotyczące wszystkich wymienionych cech.

Przestrzenie publiczne i budynki użyteczności publicznej

Rosnąca gettoizacja i ageizm mogą stanowić zagrożenie dla lokalnej społeczności. Aby przeciwdziałać tym negatywnym procesom, przestrzenie publiczne powinny zachęcać wszystkich użytkowników do interakcji i pozostawania poza domem. Integracja międzypokoleniowa ma ogromne znaczenie, ponieważ sprzyja budowaniu społeczności lokalnej i pomaga w tworzeniu wsparcia sąsiedztwa. Przestrzenie wewnętrzne mają również ogromne znaczenie, ponieważ umożliwiają spotkania niezależnie od warunków pogodowych.

Celem tego modułu jest stworzenie pakietu szkoleniowego dla użytkowników w każdym wieku, w jaki sposób tworzyć integracyjne przestrzenie publiczne i budynki.

Mobilność

Izolacja i samotność są największymi wyzwaniami, przed którymi stają starzejące się społeczeństwa. Ważne jest umożliwienie seniorom swobodnego przemieszczania się, kiedy i gdzie chcą, ponieważ może to pomóc im utrzymać więzi społeczne i zapobiec izolacji.

Celem tego modułu jest pokazanie facylitatorom, personalnym doradcom i seniorom, jakie bariery w mobilności występują w różnych skalach: budownictwo mieszkaniowe, budynki i przestrzenie publiczne oraz nauczenie ich rozwiązań, które pomogłyby w zmniejszeniu tych barier.

ŚRODOWISKO ZBUDOWANE dla ZDROWIA

Zbudowane środowisko może być szczególnie wrogie dla osób z upośledzeniem fizycznym lub psychicznym. Dlatego ważne jest poszukiwanie rozwiązań, które mogłyby pomóc na przykład ludziom z demencją być aktywnym tak długo, jak to możliwe.

Moduł koncentruje się na poszukiwaniu zaleceń dotyczących właściwego projektowania i stosowania technologii wspomagających w budownictwie mieszkaniowym, budynkach i przestrzeniach publicznych. Zostaną one włączone do pakietów szkoleniowych dla wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie, zarządzanie lub zajmowanie tych przestrzeni.

Hands-on-SHAFE to projekt finansowany przez unijny program Erasmus, Key Action 204, Edukacja dorosłych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu projektu oraz opracowania tej strony internetowej nie oznacza zatwierdzenia jej zawartości, a odzwierciedla wyłącznie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną zawartość merytoryczną.